Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks

Hệ thống khuyến nông Việt Nam chủ trì dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020


Ngày 8-9/7/2010, tại TP. Nam Định, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị Hội nghị giao ban các tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc về thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, tham gia hội nghị và đồng chủ trì có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Lao động-TBXH Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 về Phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, tại mục VII, điểm 1, tiết b, Điều 1 của Quyết định, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ được giao một số nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng danh mục nghề, chương trình dạy nghề các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên;

- Phối hợp với một công ty viễn thông để cung cấp thông tin thị trường hàng hoá, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đến xã;

- Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: xây dựng cơ chế, chính sách về dạy nghề cho lao động nông thôn; phân bổ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh liên quan thí điểm triển khai hình thức cấp thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Như vậy Bộ NN-PTNT không được chủ trì tổ chức hoặc tham gia tổ chức hoạt động dạy nghề nói chung và nghề nông nghiệp nói riêng cho lao đông nông thôn.

Thực tế, hơn 17 năm qua kể từ ngày thành lập (2/3/1993) hệ thống Khuyến nông Việt Nam (bao gồm: ở Trung ương có Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ở địa phương có các Trung tâm khuyến nông tỉnh, Trạm khuyến nông huyện, khuyến nông viên xã và cộng tác viên thôn, bản) đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện cho người sản xuất nông nghiệp: chính sách, pháp luật; huấn luyện, truyền nghề cho nông dân về kỹ năng sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất chế biến, bảo quản, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, áp dụng cơ giới hóa, sử dụng hoạt động thủy nông hiệu quả, phát triển ngành nghề nông thôn… trong các lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.

Theo số liệu thống kê, tính bình quân 3 năm gần đây (2007-2009), hàng năm hệ thống Khuyến nông Việt Nam đã đào tạo được gần 5000 tập huấn viên khuyến nông, nông dân chủ chốt và gần 1 triệu nông dân sản xuất nông nghiệp, với thời gian mỗi khoá huấn luyện từ 01 tuần đến 04 tuần. Lực lượng cán bộ khuyến nông có gần 17 nghìn người có trình độ trên đại học, cao đẳng, đặc biệt đã qua nhiều lớp nghiệp vụ khuyến nông, được bố trí từ tỉnh đến xã (chưa kể trên 100 nghìn cộng tác viên khuyến nông thôn, bản).

Hàng năm, hệ thống Khuyến nông triển khai trên 7.000 điểm trình diễn về sản xuất nông nghiệp bằng nguồn kinh phí khuyến nông Trung ương (chưa kể kinh phí khuyến nông địa phương), đây là hiện trường sinh động cũng là các lớp học thực tế để phục vụ cho hoạt động đào tạo nông dân.

Hơn nữa, trong 03 Nghị định về Khuyến nông của Chính phủ (Nghị định số 13/CP ngày 02/3/1993, Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày26/4/2005 và Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010) đều quy định đào tạo huấn luyện nông dân là 01 trong 03 hoạt động chính của Khuyến nông Việt Nam (Thông tin tuyên truyền, Đào tạo huấn luyện và Xây dựng mô hình trình diễn).

Căn cứ vào các lý do trên và đề nghị của Bộ trưởng Cao Đức Phát, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý và kết luận trong Hội nghị:
“… Hệ thống Khuyến nông Việt Nam được chủ trì tổ chức các hoạt động dạy nghề nông nghiệp cho lao đông nông thôn thời kỳ 2010-2020 và yêu cầu Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân chuẩn bị để Phó Thủ tướng ký duyệt trước ngày 22/7/2010″ (là ngày tổ chức phiên họp giao ban ở phía Nam)./. ( TS. Tống Khiêm – TTKNKNQG).

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks